KODING er en identifikasjonsprosess. Det er en prosess der vi identifiserer det vi fornemmer og gjenkjenner i kategorier. I begynnelsen vil både måten vi utfører kodingen på og resultatet av den, være søkende, tilfeldig og usikker, men bedres etterhvert med de erfaringene vi gjør. Grunnlaget for vår indre oppmerksomhet vil ofte være nettopp grunnleggende begrepssystemer.

Kategorier (klasser, sjanger m.m) er grupper av ulike fenomener (objekter, hendelser m.m) som har bestemte egenskaper til felles. Vi identifiserer det det gjelder etter delvise likheter.

VI KODER VED Å GI MEDLEMSKAP I EN KLASSE, vi koder ved hjelp av kunnskap om korresponderende symbol (ord, tegn…) og integrert i kodingen er også, i større eller mindre grad, våre subjektive emosjonelle og motivasjonelle erfaringer.

For å kunne kode på en hensiktsmessig måte, ikke bare finne tilfeldige deler, må vi lære hvilke deler det er riktig – og viktig - å være oppmerksom på. Vi må rette oppmerksomheten mot helheten og delenes egenskaper, forhold dem imellom, antall etc.

Vi må mao lære oss hvordan vi kan utføre en adekvat ANALYSE.

 

ANALYTISK KODING.

Gjentatte sammenlignende analyser, ved å identifisere delvise likheter og forskjeller, vil styrke barnet i dets identifiseringsprosess. Barnet lærer å styre sin oppmerksomhet henimot det som er det vesentlige akkurat der og da.  

Her er forslag, fra Magne Nyborg, til spørsmål som kan stilles underveis og etter at et og etterhvert flere grunnleggende begreper er lært. De fleste barn trenger å øve mange ganger, etterhvert er både gjenkjenningens og mestringens glede til å ta og føle på.

Spørsmålene og rekkefølgen av dem avhenger av hva som presenteres og hva barna har lært.

Hva er dette? Hvilket navn har denne/ dette? Her er det av forståelige grunner kun ”bilder av …”, men bruk så langt som mulig konkrete ting, som kan håndteres/gripes. 

Hva er antallet? Er den bare en hel, eller kan dere finne noen deler av/på den?

Hva er antallet deler ?

Hva er navnet på denne delen? Og på denne?

Hvilken farge har den/delene? Hvorfor tror dere den har slik farge? Er fargen symbol på et eller annet?

Hvilken form har den/delene? Hvorfor tror dere den har ... form?

Hvilket mønster har den/delene?

Hvilken størrelse har den/delene i forhold til…?

Hvilken plass har den/delene i forhold til ...?

Hvilket mønster har den/delene?

Hvilken stilling har den/delene?

Hva brukes dette/denne til? Kan den brukes på andre måter, til noe annet?

Hvilket stoff er den/delene laget av? Hvorfor kan det være lurt med slikt stoff?

Hvordan er overflaten av den/delene?

Hvilken vekt har den i forhold til…?

Hvilken verdi har den? (affeksjonsverdi, pengeverdi, bruksverdi, ...)

Se også under SORTERINGDEN DELVISE LIKHETEN og GRUNNLEGGENDE BEGREPER.