ADHD

I går på DAX18 var det en diskusjon om ADHD.

Professor i sosiologi Aksel Tjora viste bl.a annet til at ADHD-diagnosen ikke bare er en konstruksjon, men også at den ikke har noen biologiske markører, som man rent objektivt kan avdekke. Han sa videre at dette gjelder barn som kan beskrives å være utenfor normalområdet når gjelder atferd, konsentrasjon og/eller impulsivitet, men de er ikke syke. Han setter også problematikken i sammenheng med kravene som gjelder i skolen og/eller hele det disiplinære samfunnet i dag, og mener at løsningen ikke er medisinering, men er å finne i sosiale og pedagogiske tiltak. At pedagogiske og sosiale tiltak er meget viktige er jeg enig i, men ikke bare, det trengs en hel del mer. 

I forbindelse med en ADHD-utredning skal mulige årsaksfaktorer undersøkes dvs hvorvidt der er andre forhold - sykdommer, sanseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, ytre belastninger med mer - som kan tenkes å forklare barnets vansker. Men hvordan undersøkes dette?  

Barnet kan være hindret av, og ha vanskeligheter med, forhold, som altså skal utredes, men som undersøkes og/eller vurderes altfor dårlig. Det trengs bedre utredningspraksis. Utredningene må gjennomføres basert på mer kunnskap enn det som er vanlig i dag.  Det er viktig å finne frem til hvorfor barnet strever. Uansett sosiale og pedagogiske tiltak, er langt fra sikkert at barnet har det bra. Hvilke tiltak er det vi setter igang, dersom vi egentlig ikke vet hva som er vanskelig? 

I sin artikkel i iTromsø 070318, som svar på Aksel Tjoras dagen før, forteller spesialpedagog Edvin M. Eriksen bl.a. om en mann som for ti år siden hadde store konsentrasjons/oppmerksomhetsvansker – og der man hadde kunnet utelukke psykologiske eller sosiale vansker, noe han beskriver som en helt typisk ADHD- problematikk.

Fra en samtale han hadde hatt med den nå voksne mannen skriver han videre:  ”Det han nå beskrev som et stort problem var at han i arbeidssituasjonen ofte ikke klarte å få med seg beskjeder som ble gitt. Problemet ble ekstra stort dersom det ble gitt flere beskjeder tett etter hverandre. Dette var noe han hadde slitt med i alle år, men som nå oppleves stadig mer problematisk. I skolealder ble det kartlagt at han hadde store konsentrasjons/oppmerksomhetsvansker – noe som ofte kan gi en ADHD diagnose.”

At han hadde vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og antakeligvis utholdenhet er ikke vanskelig å forstå. Det som denne mannen beskriver er symptomer på auditive persepsjonsvansker. Det kan man som regel gjøre noe med.                                                            

For undersøkelser av ev. sanseproblemer  - relatert til syn, hørsel, hud, likevekt/balanse propriosepsjon - gjelder også det som er nevnt tidligere. Dessverre. Jo mer man vet om problemets art og karakter desto lettere er det å finne frem til pedagogiske tiltak, og selvsagt valg av behandling. Samtidig er det viktig å kunne se alle funn i sammenheng.

Innen det som defineres som ADHD regnes det med tre grupper av kjernesymptomer; konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. 

Ved å sammenligne de tre gruppenes symptomer med symptomer på nevromotorisk umodenhet og med symptomer på sanseforstyrrelser, er det helt klart at utredninger, for å avdekke eller avkrefte disse forholdene, er meget viktige, også i forbindelse med en ADHD-utredning. 

Basert på resultatene om nevromotorisk umodenhet fins tilbud om medisinfri behandling og flere andre tiltak. Vi har lenge visst hvordan fremdeles aktive primitive reflekser kan påvirke barnet - i sin tid inngikk noen av dem i DAMP-diagnosen -, men nå vet vi også mye om hvordan dette kan avhjelpes. Det er ikke bare sosiale og pedagogiske tiltak som trengs, undersøkelser og vurderinger må bli mye bedre for å virkelig finne frem til problemet slik at riktige tiltak kan etableres. Her syndes det på flere områder. Jo mer vi vet, også om ulike tiltak, desto bedre vil tiltakene treffe.

Se nettsiden om VANSKER og KARTLEGGING

Debatten; skoletapere

I programmet Debatten i går, ble det flere ganger nevnt at gutter er overrepresentert på de dårlige statistikkene, de er overrepresentert innen diagnoser, som f. eks ADHD og det er dobbelt så mange gutter som jenter, som får spesialundervisning.

Det er viktig å finne ut av, om funn av ulike vansker hos det enkelte barnet kan ha en sammenheng. Uansett om det gjelder syn, hørsel, koordinasjon, dysleksi, dyskalkuli, ADHD, nevromotorisk utvikling, refleksstatus, balanse, og/eller auditiv prosessering.

Diagnosen ADHD er en funksjonsdiagnose, ikke en årsaksdiagnose. Ved å sammenligne de tre kjernesymptomene konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet med symptomer på nevromotorisk umodenhet, skulle det være klart at den nevrofysiologiske utviklingen må utredes. Liksom den må vurderes i utredninger om dysleksi og dyskalkuli. 

Fordi her kan flere forklaringer være å finne. At det vil være lettere å finne adekvate tiltak, jo mer vi vet, sier seg selv. Det er også mye vi kan forebygge dersom vi vet hva vi skal ta hensyn til. (Se tidligere blogginnlegg.)

Sally Goddard Blythe forteller, i sitt innlegg her, om generelle forskjeller mellom gutter og jenter og hva som er viktig å tenke på allerede tidlig i barnehagen og skolen, og hun avslutter med:

“If boys and girls are to have equality of opportunity in education, then education needs to take these small but significant differences in rates of maturation and learning needs into account from the outset."

 http://sallygoddardblythe.co.uk/boys-twice-likely-fall-behind-girls-early-years/

Kua er ikke tre.

Det sies ofte at det er vanskelig for barn å lære en-til-en telling, dvs. peke på en ting om gangen og si en, to og tre. At det er vanskelig er lett å skjønne, fordi dette er ganske enkelt ikke riktig. Hva slags assosiasjoner gjør barnet her? Forvirrende?

Prøysens fortelling om ”Geiteskillingen som kunne telle til ti,” er en nydelig fortelling, men demonstrerer godt hva som blir feil.  ”Jeg er en”, sier geitekillingen, ”og du er to”, sier han til kalven. Da de så møter kua sier geitekillingen til kua, ”Jeg er en, kalven er to og du er tre”.  At vi skjønner hva som er hva, betyr ikke at barna gjør det.

En er bare én, uansett hvordan vi vender og vrir på det, men antallet som helhet er tre. Antallet i gruppen er altså tre og i dette tilfellet er gruppens medlemmer like i at de er husdyr, eventyrhusdyr. 

Enten kan du fortelle barnet om hva som skjer, for her forandres antallet i gruppen ved at den blir gjort større med én om gangen. Eller du kan bare endre på geitekillingens utsagn. ”Jeg er én”, sier geitekillingen, ”og jeg og du er to” sier han til kalven. ”Jeg er en. Jeg og kalven er to. Jeg, kalven og du er tre" , sier han til kua.

Eller enda tydeligere. ”Jeg er en og kalven er en, sammen er vi to.” ”Jeg er en, kalven er en, kua er en og sammen er vi tre.”

Først var antallet i gruppen én, så ble det én større slik at antallet ble to. Antallet to ble gjort én større og nå er antallet tre.  

Du kan også tegne eller ta bilder av alle dyrene, og klippe dem ut eller bruke lekedyr og lese hele fortellingen med passende utsagn, samtidig som barnet eller dere sammen gjør gruppen av dyr større etterhvert som den møter flere dyr på sin vei.  Hva er antallet dyr i denne gruppen? Antallet dyr er ....

Å beherske rekketelling, å være kjent med tallordene og deres rekkefølge, både framlengs og baklengs, er en del av grunnlaget for å finne antallet og for å kunne gjøre det større og mindre. Noe vi implisitt gjør, når vi teller. Men vi må underveis tydelig vise barnet - og barnet kan vise oss - det antall, som det enkelte tallordet er symbol på.

ASSOSIASJON / FORBINDELSE

Det vi ønsker er jo at barnet skal assosiere tallordene med antallet de symboliserer. Eksemplet ovenfor er bare en liten del av dette, men allikevel, det hører med til fortellingen om forståelse av antall. 

Dessverre hører det nok til sjeldenhetene, det å være bevisst på og undervise om symbolfunksjonen hos ord, tall, bilder og tegn (for eksempel likhetstegnet) mm. 

Ordet ”antall” er symbol på alt vi kan telle, og det er symbol på et grunnleggende begrepssystem. Tallsymbolet 3, tallordet tre og tallet 3 er symbol på antallet tre i grupper. Innen hver treergruppe er medlemmene helt like eller delvis like, mens forskjellene mellom gruppene kan være så store at kun dette ene gjenstår; at den delvise likheten er antallet tre. Uansett gruppenes forskjelligartede innhold, er alle gruppene like i at antallet er tre.

Medlemmene i de ulike gruppene kan være klosser, biler, dukker, fugler, planter, mennesker, blad, barnåler, blomster, kronblad, land, flagg, mødre, fedre, bokstaver, noter mm. Det kan være språklyder i ord, pipelyder, dyrelyder, fløytetoner, ord, klappelyder, skritt, hopp, slag med hammeren og mange andre hendelser. Det kan være måleenheter og det kan være tiere, hundrere mm.  Hvilken plass har tallsymbolet 3 i tallet 71352?  Hvilket antall er 3 symbol på i det tallet?

Antall i grupper finner vi ved å telle. Vi må også kunne klassifisere - finne den delvise likheten - og derved vite hva som gir gruppetilhørighet. Hvorfor skulle vi ellers ha behov for å finne frem til antall? Kunnskap basert på systematisk opplæring i våre grunnleggende begreper, andre begreper og i ferdigheter (Nyborg), gir forutsetninger for raskt og sikkert mestre flerfoldige abstraksjoner og tilsvarende flerfoldig klassifisering, og er av fundamental betydning for så å si all annen læring.

Innenfor det første trinnet i Nyborgs begrepsundervisningsmodell, skal, i dette tilfellet, de forskjelligste treergrupper presenteres med en gruppe om gangen, erfares og telles (i den grad det er nødvendig), forbindes og integreres med vårt talespråk. Hva gruppe er, er lært på forhånd. "Antallet i gruppen er tre."

Ordene, som læreren og barna bruker, forbinder enkeltbegrepene og begrepssystemene, som de hører til; rød farge, rund form, loddrett stilling, antallet tre, osv. I tillegg formuleres utsagn som til tross for sin enkelthet viser hva det handler om. Eksempelvis viser setningen: ”Ballen har blå farge.” at det handler om en egenskap ved tingen. Og som vi vet, er dette kun én av flere egenskaper. Hvilke flere egenskaper kan en ball ha?  Hva er alle baller like i? Hva er de forskjellig i? 

Nyborgs undervisningsmodell bygger på hans læringsteori, og består av flere trinn. Det er en modell av en positiv og optimal læringsvirkelighet, i en meget fortettet form, nøye analysert og med klar presisjon om det det gjelder. Bruken av den, der også ferdighetslæring, det språklige potensialet, de grunnleggende begrepene og andre begreper, og mye mer inngår, bevirker både en dyptgripende og overgripende forståelse, motivasjon, tillit og trygghet i læringssituasjoner. Noe som viser seg gang på gang. Det adekvate innholdet i våre "assosiasjonsskuffer", som lagres i vårt langtidsminne, kan med letthet huskes, brukes, bearbeides og overføres.  

Det fins læreverk, som hevdes å være ”basert på Nyborg", men der dette åpenbart ikke er forstått. Flere momenter er dessverre utelatt. Desto bedre fins det også læreverk som på en god måte viser hvordan grunnleggende begrepslæring kan undervises i og brukes, som for eksempel boken "HVORDAN FATTE MATTE" og som varmt anbefales.