Syn og briller.

I går var det en kort reportasje på TV om barns synsfunksjonelle forutsetninger og behov for undersøkelser og en ev brillebehandling. Kan dette nå endelig tas alvorlig, eller er det kun et lite bluss?  

Vi må huske på den korte tidsperioden vi mennesker er blitt ”utsatt” for å måtte lese, sammenlignet med perioden vi levde som jegere og sankere ute i naturen. Våre øyne er i utgangspunktet laget for et fritt liv  der vår synsfunksjon var tilpasset relativt lange avstander, ikke detaljsyn på meget kort avstand samt krav til øyebevegelser som å skulle følge små figurer langs en linje. 

I 1986 hevdet  Professor i sensorisk psykologi Ivar Lie: “I det industrialiserte samfunn er synskravene i hovedsak menneskekonstruksjoner, og her er det ingen grunn til å vente at synsevnen er tilpasset synskravene.  Det er tvert imot nødvendig med en planmessig tilpasning av synskravene for at en skal unngå å skape synsproblemer. Overalt i det moderne samfunn finner vi aktiviteter som setter større krav til synsevne enn mange er istand til å oppfylle. Særlig gjelder dette aktiviteter innen utdannelse og arbeidsliv.”  

Både før, med og etter ham har mange arbeidet for å synliggjøre skoleelevers problem relatert til synsfunksjon. Synsundersøkelser må gjennomføres grundig og med genuin kunnskap og interesse, også om konsekvensene for barnet det gjelder. I tillegg er det også vesentlig å være oppmerksom på synsvanskenes årsaker. Det er vanlig at det kun er akkurat den delen som man er blitt oppmerksom på som undersøkes og man glemmer å se sammenhenger som kan være med på å ytterligere forklare og hjelpe. Balanse og mye mer kan påvirke og bør vurderes. En utredning her kan klargjøre, og en ev behandling kan skje samtidig med brillebehandling.