Hvordan vil du beskrive figuren på det hvite arket?             

Dersom du sa: ”Det er en lilla firkant”, så brukte du tre ulike grunnleggende begrepssystemer; antall, farge og form, og det du forteller om er egenskaper som denne figuren har.

Hvordan vil du beskrive denne figuren?     ______________

Også her kan du også bruke begrepssystemene antall, farge og form. Streken har rettlinjet form. Antallet er en og fargen er sort. Du kan i tillegg bruke ytterligere et begrepssystem, streken har vannrett stilling. Ved å se på deler av firkanten kunne du også der brukt stillingsbegrepet, både loddrett stilling og vannrett stilling. For begge figurene gjelder også at de har plass over midten på dette arket, at firkanten har plass over streken og at streken har plass under firkanten.

Vi bruker grunnleggende begreper for å identifisere og huske og for å beskrive det vi erfarer. Vi bruker dem for å instruere oss selv, for å løse oppgaver og for å lære mer. De lagres via de erfaringer vi gjør intuitivt i vårt langtidsminne og vi blir forhåpentligvis etterhvert mer oppmerksom på dem. Ved systematisk begrepsundervisning vil de imidlertid sikres en større tilgjenglighet og bli bedre forstått.

Ved å lære grunnleggende begreper får barna et genuint verktøy for å klassifisere. Barnas læring, når det gjelder bokstaver og tall, lesing, skriving og regning kan derved bli både bedre og enklere, ikke minst i det å utvikle, forstå og bruke hensiktsmessige læringsstrategier.

PROFESSOR MAGNE NYBORG HAR IDENTIFISERT, KATEGORISERT OG NAVNSATT over tyve grunnleggende begrepssystemer. Ved at barna lærer disse, gjennom begrepssystemer og begreper innenfor hvert enkelt system, via en mengde ulike erfaringer samt tilegner seg den språklige bevisstgjøringen av delvise likheter og forskjeller, gis de et meget nyttig og fleksibelt grunnlag for så å si all sin videre læring.

Og ikke minst, dette er langt mer dyptgripende og har en langt større gjennomslagskraft og overføringsverdi enn lignende og mer tilfeldige øvelser. Det er imidlertid, dessverre, ikke så uvanlig at dette brukes, delvis, i arbeidshefter og veiledninger uten å vise til opphavsmannen samt den tilhørende forskningen.

Dessverre, vil vi etter disse "litt etter litt presentasjoner", hverken forstå det arbeid som ligger bak, eller  - og det er det viktigste - forstå betydningen av det og vi ser derfor fremdeles arbeidsbøker og veiledninger der forfatteren selvbestaltet velger ut bruddstykker. Noen hevder at det de har gjort bygger på Nyborgs forskning -og det gjør det jo - men de reduserer effekten av den, fordi viktige momenter velges bort.   

Navn på grunnleggende begrepssystem: 

FORM   FARGE   STILLING    ANTALL   MØNSTER    STØRRELSE   HØYDE    BREDDE   LENGDE    PLASS   VEKT   MØNSTER    STOFF    BRUK  OVERFLATE    TEMPERATUR    TID   SMAK   LUKT    ALDER/VARIGHET    LYD    VERDI

Klick her på GRUNNLEGGENDE BEGREPSSYSTEMER, så finner du dem med eksempel på flere av deres underordnede begrepssystemer.

Hvilke grunnleggende begrepssystemer kan du ta i bruk for å beskrive det du ser her? Se også under ANALYTISK KODING

Magne Nyborg har også utviklet en strategi for undervisning av ikke bare grunnleggende, men av begreper generelt.

Se BEGREPSUNDERVISNINGSMODELL

Bilde: Martin Wessely