I hovedsak synes hjelpetiltak, som vedrører skolefaglige lærevansker, å rettes inn mot behandling av symptomer. Vi konsenterer oss ofte kun om mer undervisning og mer trening når det gjelder lesing, skriving, rettskriving og regning. 

Dersom vanskene skyldes mangelfull undervisning og/eller manglende læring om språk og om begreper, eller er et resultat av avvik i underliggende fysiske ferdigheter som støtter opp under de høyere nivåene av læring, vil ”mer av detsamme” ikke hjelpe, men dessverre kunne føre til større vansker basert på det å hele tiden komme til kort. 

I så henseende er det viktig å poengtere at det å gjøre bruk av Nyborgpedagogikken, en systematisk og grunnleggende begrepsundervisning, ikke hører inn under førstnevnte utsagn om ”mer av detsamme”. Her brukes alt av det som kan brukes hva gjelder en mengde sansemessige erfaringer, ferdigheter og viten samtidig som talespråket brukes som det potente verktøy det kan være.

Det som hindrer oss er våre kunnskaper og vår kreativitet. En vesentlig del av vår lærergjernings grunnlag må hvile på kunnskap om og bruk av Nyborgs forskning, herunder symboler og klasser av begreper, språket som samstemt verktøy, hans læringsteori og undervisningsmodell. 

Med dette i bagasjen vil vi bære med oss bedre forutsetninger for; ikke bare å formidle ferdigheter og viten, som etterstrebes at barna skal mestre, men også for å oppdage muligheter der vi ikke trodde det fans noen, når det gjelder det som er viktige deler av alt, å forstå verden omkring oss. 

“Magne Nyborg var dessuten tidlig opptatt av betydningen begynneropplæringen har for barns utvikling av matematikkforståelse og språkutvikling, og har skrevet flere bøker om dette (F.eks. “Matematisk språk”, “Tidlig og fremtidsrettet matematikk-undervisning”, “Å lære matematisk språk”, “Begynneropplæring i Matematikk”, mm.)” S. Nyborg, 2018, s.4)

Se også;  senterbl.no,  nyborgped.no  og  inap.no     Se TILBUD

Nedenstående utdrag er hentet fra Solveig Nyborgs prosjektoppgave;
Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling – Kurs i spesialpedagogikk HiT/NKS, 2010 

”Det er nok de som innvender at dette er å satse på ”gårsdagens nyheter”, på forskning som allerede har "gått ut på dato”. Det kan de nok delvis ha rett i, siden Nyborg ikke selv har hatt muligheten til å videreføre arbeidet sitt eller revidere lærebøkene sine. Nå er det ikke ”årgangen”, men innholdet som er mest vesentlig. Det har da heller ikke kommet fram ny pedagogisk eller læringspsykologisk kunnskap de siste 15 årene som tilsidesetter Nyborg sine teorier, modeller og anbefalinger, snarere tvert om.
I internasjonale kognitive forskningsmiljøer trekkes Nyborg-modellen stadig mer fram på linje med de andre ”store”. Som beskrevet i dette sitatet: 

"Hansen shows striking objective evidence of effectiveness of Nyborgian methods with special-needs children,...,in my view more convincingly than I have seen with any of the methods derived from the other models that have been described here,..."
Prof . Martin B. Miller comparing: Mediatied Learning Experience model -- Feuerstein – Vygotsky - Piaget – Nyborg. 
(Journal of Cognitive Education and Psychology, vol 3 num 1 May 2003, page 84, IACEP, Prof Martin B. Miller, Yeshiva University and Hudson Valley Cerebral Palsy Association) 

For tiden er det et økende fokus på betydningen av å arbeide mer med barns vokabular for å oppnå bedre leseforståelse på senere alderstrinn. Dette er begrunnet ut fra flere nye utenlandske studier. Denne erkjennelsen er helt i tråd med Nyborg sine over 20 år gamle teorier og empiriske og kliniske forskningsresultat som allerede den gang viste nettopp denne sammenhengen. Dette er også grunnen til at UiO har engasjert INAP-pedagogen Herdis Ø. Karlstad som foreleser på det nye Lesemasterkurset, likeledes er Ressurspermen hennes nå tatt inn som pensumlitteratur. Dette gir grunnlag for forsiktig optimisme med tanke på hvilken betydning sikker begrepsforståelse og utvikling av gode språklige verktøy gjennom systematisk begrepsundervisning vil bli tillagt i årene som kommer. ”