For begge nedenstående, ASSESSING NEUROMOTOR READINESS FOR LEARNING og NEUROMOTOR IMMATURITY IN CHILDREN AND ADULTS  tilbys endagskurs i INPP´s regi, i England.  For den førstnevnte tilbys kurs her i Norge. 

INPP          www.inpp.org.uk

Følgende undersøkes: 

STATISK OG DYNAMISK BALANSE -- SOFT SIGNS 1) -- GROVMOTORISK KOORDINASJON -- FINMOTORISK KOORDINASJON -- CEREBELLAR FUNKSJON -- PRIMITIVE OG POSTURALE REFLEKSER -- LATERALITET -- OKULOMOTORISK FUNKSJON -- VISUELL PERSEPSJON -- SYNSUNDERSØKELSE -- AUDIOMETRI; TERSKELVERDIER, AUDITIV DISKRIMINASJON OG AUDITIV LATERALITET -- DIKOTISK LYTTING -- SPESIELLE ALDERSRELATERTE OPPGAVER SAMT ULIKE FERDIGHETSTESTER  

Testresultatene for grovmotorisk koordinasjon, balanse, okulærmotorisk funksjon, visuell persepsjon og lateralitet mm gir oss indikasjoner om graden av dysfunksjonalitet innen spesifikke områder. Refleksprofilen utgjør grunnlaget for bruken av et bevegelsesutviklende program, når det gjelder å finne frem til skreddersydde tiltak utifra resultatene av den individuelle vurderingen. 

Innledende konsultasjon; En grundig samtale med foreldrene, om barnets oppvekst/skolegang/problemer/interesser mm, inklusive samtale og vurdering basert på det besvarte spørreskjemaet, samt besvart spørreskjema fra skolen.  

Undersøkelse;  En diagnostisk kartlegging av barnets nevro-motoriske/fysiologiske utvikling. I kartleggingsarbeidet blir det benyttet en rekke standardiserte tester på grov- og finmotorisk koordinasjon, balanse, motorisk utviklingsmønster, avvik i forhold til primitive reflekser, lateralitet, synsfunksjon, visuell persepsjonsevne og evne til visuo-motorisk integrasjon. 

Øvelsesprogram; individuelt og gruppevis

Individuelt; Med utgangspunkt i kartleggingsresultatene legger  terapeuten opp et individuelt tilpasset øvelsesprogram som barnet skal gjøre (hjemme) hver dag. Programmet består av noen få øvelser (i ca fem-ti minutter hver dag), som skal medføre forbedring av balansen og korreksjon av refleksene.  

Det vil vanligvis ta minst ett år å gjennomføre programmet. Retesting hver 8. – 10. uke er nødvendig for kontrollere utviklingsprosessen og gjøre endinger i programmet tilpasset utviklingen som foregår. 

Gruppevis; Det er også utarbeidet  øvelsesprogram for grupper av barn, for daglig bruk i barnehage eller skole. Og som viser til gode resultater.

UTREDNINGEN og INPP-programmet er utviklet ved INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology) i Chester i England. Instituttet ble opprettet i 1975. Siden den gang har mange tusen barn blitt behandlet ved INPP og resultatene har vært svært gode. Det er også gjort en rekke studier, bl.a. effektstudier. Studier viser at INPP-programmet har stor effekt på utviklingen av koordinasjon, balanse, visuo-motoriske og auditive evner hos nesten alle barna, uavhengig av barnas faglige dyktighet. Størst utbytte hadde barna som presterte dårligst på skolen. Se referat fra studier under INPP-METODEN.

 Sally Goddard Blythe   (2012)    ASSESSING NEUROMOTOR READINESS FOR LEARNING, 

The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Programme

Fra vaskeseddelen: "A significant number of children in mainstream schools suffer from neuromotor immaturity. While several motor training and movement programmes are available, the INNP models is unique in having been rigorously evaluated in research and practice, and has consistently proved more effective than rivals or general movement activities in improving neuromotor performance."

SKOLEPROGRAMMET: For å kunne gjøre bruk av dette i skolen og barnehagen har man ved INPP utarbeidet både et forkortet test og et tilpasset øvelsesprogram. Hensikten er å lettere bli oppmerksom på og lettere finne frem til barn med avvikende refleksaktivitet og derved ha mulighet til å bedre barnets fysiske og nevrologiske grunnlag. Dersom resultatet viser til en viss grad av primitiv refleksaktivitet, kan dette skoleprogrammet gjennomføres i grupper eller klasser. Dette programmet er brukt i flere ulike land og kan vise til konsistent forbedring hos barna på tvers av kulturer. Forbedringene Sally Goddard Blythe viser til begynner vanligvis med bedring av balansekontroll og koordinasjon, deretter følger forbedringer når det gjelder det å sitte stille, å gjennomføre sitt arbeid på en godt organisert måte, en betydelig forbedring i lesning og håndskrift og ikke minst økt selvtillit. 

Sally Goddard Blythe   (2014)    NEUROMOTOR IMMATURITY IN CHILDREN AND ADULTS

The INPP Screening Test for Clinicians and Health Practitioners

Fra vaskeseddelen: "Undiagnosed neuromotor immaturity is increasingly being held responsible for a broad range of symptoms, including anxiety, behavioural disorders and learning difficulties. Available to health care professionals for the first time, this book contains proven screening tests to measure neuromotor immaturity in children and adults in order to provide a basis for referral and help. Based on the pioneering work of Sally Goddard Blythe and the Institute for Neuro-Physiological Psychology, it provides reproducible scoring and observation sheets for use in practice."

 

1) SOFT SIGNS   er tegn på lettere nevrologiske avvik. Dette testes bl.a ved utførelse av ulike sammensatte bevegelser, og ofte brukes også barnenevrologiske test og tester av motoriske funksjoner.