Norsk Som Læringsspråk/NSL (PPT Oslo, Utdanningsetaten, 2011).

NSL er et kartleggingsverktøy for 1.–4. trinn som måler elevenes evne til begrepsdannelse, evne til å benevne og forstå enkeltord, samt forstå grunnleggende grammatiske setningsstrukturer på norsk.

Lærerens kompetanse når det gjelder ord som symboler, om grunnleggende begreper, om begrepsforståelse generelt, og om begrepslæring og begrepsundervisning er grunnlaget for kvaliteten i analysene av gjennomføringen, av resultatet og av tiltakene som iverksettes.  Med unntak av halvparten av antonymoppgavene og alle synonymoppgavene er alle oppgavene visualisert. Det stilles ikke krav om lese- og skriveferdigheter. 

I tillegg til selve testen, er det laget en tiltakspakke for NSL (PPT Oslo, Utdanningsetaten, 2011).

Tiltakspakken innledes med en kort beskrivelse av Nyborgpedagogikken/ grunnleggende begrepsopplæring og beskriver videre begrepsopplæring generelt, ulike metoder å bruke, og gir ulike forslag om tilrettelegging i klassen. I tillegg inneholder den tiltak vedrørende strategier for aktivering av bakgrunnskunnskaper ved lesing og ved tilpasning av lesetekster.

Det er et godt verktøy og det forutsetter opplæring i bruk. Jeg har tatt for gitt at det skulle distribueres i hele Norge. Dessverre er det ikke mulig å bestille NSL kartleggingsverktøy og tiltakspakke.  Utdanningsetaten har bestemt at NSL kun skal distribueres til Oslo-skolen. 

Standardsvaret som PPT Olso gir ved bestillingsforespørsler, er dette: « NSL er en del av en helhetlig kartleggings- og tiltakspakke knyttet til elever med manglende ferdigheter i norsk språk. I dagens pressede situasjon, med store utfordringer, er det ikke mulig for PPT Oslo å drive med opplæring i bruk, samt salg  og distribusjon av NSL. Slik situasjonen er nå, kan vi derfor dessverre ikke tilby opplegget til kommuner utenfor Oslo.»
 

Les mer om kartlegginsverktøyet på:  http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/WalterFroyen2012.pdf