KARTLEGGING

UTREDNING BESTÅR AV KARTLEGGING OG VURDERING.

Kartlegging består av samtaler, intervjuer, observasjoner, tester mm. Innholdet på følgende  sider viser kun et lite utvalg av hva en kartlegging kan bestå av. Evnetester av forskjellig slag, som WISC og CAS er blant annet ikke nevnt. Heller ikke har jeg spesielt nevnt undersøkelser av syn og hørsel, men hvor viktig det er torde komme frem fra innholdet på nettsiden. Det er dessverre altfor vanlig at vi konsentrerer oss om kun en del og glemmer å se flere deler i sammenheng og som de deler av en helhet de er. En undersøkelse av nevromotorisk modenhet er uhyre viktig. 

OBSERVASJON

Ordet observasjon betyr iakttakelse. Når vi observerer iakttar vi med et visst nivå av nysgjerrighet og legger relativt bevisst merke til forskjellige ting, via våre sanser. Hva vi legger merke til er avhengig av hvor oppmerksom vi er, våre erfaringer, hva vi kan og hva vi er interessert i. Våre observasjoner kan være ganske forskjellig fra hverandre.

Fordi det vi er oppmerksom på, i våre observasjoner, bestemmes av våre kunnskaper, ferdigheter og andre erfaringer, er det vesentlig å være varsom i bruken av det vi observerer. Dessuten er det først og fremst beskrivelser som skal noteres. Tolkninger må være tydelig avgrenset fra beskrivelsene.

Usystematiske observasjoner kan brukes som et vurderingsgrunnlag for hva som ev bør observeres og vurderes mer nøye. I systematiske observasjoner er vår oppmerksomhet konsentrert om på forhånd bestemte fenomener. 

Noen skjema gjelder frekvens –svært ofte/alltid-ofte-noen ganger- aldri/sjelden -  av ulike kjennetegnende beskrivelser. Det er også meget viktig å merke seg at observasjoner og tester av forskjellig slag kan gi mye mer informasjon enn bare det som de er laget for å skulle avdekke.  All den ekstrainformasjonen vi kan få, er igjen avhengig av vår (og andres) kompetanse, den er viktig og må noteres, men som det tillegg det er. 

Der vi prøver å finne frem til det problematiske og hvordan det arter seg, er det også viktig å finne frem til det barnet mestrer og hvordan. Og det er og viktig å være oppmerksom på ulike typer av feilkilder.

VURDERINGEN av det vi har kartlagt er også avhengig av kompetansen hos oss som vurderer. Slik er det bare.

KJENNETEGN/SYMPTOMER

Under VANSKER er flere ulike beskrivelser å finne.

På sidene om henholdsvis  SYNSFUNKSJONELLE VANSKER   AUDITIVE PERSEPSJONSVANSKER   NEVROMOTORISK UMODENHET - finner du dessuten linker til tre ulike sider der beskrivelser av ulike kjennetegn, som kan relateres til disse vanskene, er listet opp. 

Beskrivelsene er basert på og skrevet i sammenheng med innholdet i nettsiden og hertil hørende litteratur. Dessuten er det viktig å vite så mye som mulig om barnets utvikling innen det nevrofysiologiske området, om reflekser og sansning og ikke minst om læring og begrepslæring. Ved hjelp av dette, er min forhåpning at dere, både foreldre, barnehagepersonale og skolepersonale, har lært noe som kan være viktig å være oppmerksom i den rolle dere har, ikke bare om bekymringsfulle tegn, men også om hva som er viktig å ta vare på og stimulere, fått noen ledetråder for å søke forklaring på noe dere kanskje har lurt på og som kanskje bør få mer oppmerksomhet, ev. føre til nøyere observasjoner, testing, og ev. en større utredning. Uansett, prøve å finne ut av det hele for å gi et så godt grunnlag som mulig, og dersom det er behov for det, kunne støtte opp om og målrette tiltakene, slik at barnet får den stimulans hun eller han trenger, for best mulig utvikling.

Bilde: Jeri Johnson