Uttrykket «kjært barn har mange navn» gjelder i høy grad for det vi mennesker til enhver tid må gjøre (og hele tiden gjør) for ikke å oppleve virkeligheten kaotisk, og for lettere å huske.

shutterstock_557709481.jpg

Vi ordner, grupperer, systematiserer, klassifiserer, kategoriserer og sorterer basert på det vi til enhver tid vet. Vi må altså lære oss ulike grunnlag for å abstrahere, dvs å trekke ut det for hver gang mest vesentlige, for deretter å klassifisere. Det er viktig å kunne sortere, og ikke minst å kunne sortere bort det som ikke er vesentlig, blant alle de inntrykk vi både søker og utsettes for.

Intelligens har ofte blitt forklart med evnen til å abstrahere. For å kunne abstrahere (trekke ut) det særegne ved et fenomen må vi samtidig vite hvorhen vi skal rette vår oppmerksomhet. Det foregår en indre utvelgelsesprosess, basert på hva vi har lært, i letingen etter delvise likheter og delvise forskjeller. Denne analyseprosessen kan effektivt gjennomføres ved hjelp av kunnskap om grunnleggende begreper og begrepssystemer.

Dette kan læres.

Bilde: Alejandro Escamilla